likefacebook
WELLNESS & SPA / SLOVENIJA / TERME ZREČE

Terme Zreče su od Beograda udaljene samo 5 sati vožnje autoputem, a dobre drumske i vazdušne veze omogućavaju udoban i brz put do Slovenije. Nepostojanje većih jezičkih barijera i sličan temperament će vam omogućiti nezaboravan odmor.

Termalni kompleks pruža bogatu ponudu, koja može zadovoljiti i veoma zahtevne goste, a hotelski smeštaj obuhvata standardne dvokrevetne sobe sa poglednom na zelene brežuljke i bazene, ali i dvospratne apartmane, od kojih su neki opremljeni finskim saunama. Kompleks u svojoj ponudi ima odličan wellness centar sa 9 sauna (2 infra, 2 parne, 5 finskih sauna). Ovde možete uživati u brojnim masažama (klasičnoj, tajlandskoj, masaži za relaksaciju i odmor tela i duha, masaži aromatičnim uljima, kao i energetskim i Ajurveda masažama), i obradovati sebe negom tela i anticelulit tretmanima, među koje spadaju drenažne maske, body wrapping... Poseban akecnat se stavlja na vrlo aktuelne programe za podmlađivanje.

Ako se odlučite za romantično uživanje u dvoje, odaberite rituale za žene i muškarce, koji uključuju kupanje u termalnim bazenima, masaže i negu.

CENOVNIK

PROGRAM

PREVOZ: Svakodnevni polasci iz Beograda do Termi Zreče. Vremena polazaka nisu fiksna, ved se formiraju na osnovu potreba putnika i njihovih želja. Konkretan dogovor u agenciji.
Cena za jedan pravac 50€, a cena povratne karte 90€ po osobi.

Program putovanja:
Prvi dan: Dolazak u hotel, smeštaj posle 14:00h. Boravak u izabranom hotelu na bazi izabrane usluge
Poslednji dan: Napuštanje hotela najkasnije do 11:00h

USLOVI PLAĆANJA:
Cene su izražene u Eurima. Pladanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan pladanja. Ukoliko aranžman nije pladen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plada prema kursu na dan uplate. U slučaju poremedaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za nepladeni deo aranžmana.
1. UPLATA DO POLASKA - prilikom rezervacije upladuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
2. PLATNIM KARTICAMA - Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
3. PLAĆANJE NA RATE - bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata).
4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA - uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.
5. PREKO RAČUNA - uplata na račun agencije. 6. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM - sa firmama sa kojima agencija ima ugovor.
7. TURISTIČKIM KREDITOM - sa izdatim predračunom od strane agencije, klijent aplicira za kredit u banci.
Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove pladanja za pojedine (promotivne) ponude.

OSIGURANJE:
Prodavac na ovlašdenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Odeon World travel-a mogude je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokride svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajude kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

VIZE I PUTNA DOKUMENTA:
Državljanima Srbije viza za destinacije obuhvadene ovim cenovnikom viza nije potrebna. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
NAPOMENA: Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemogude putniku ulaz na teritoriju EU.
Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka)

NAPOMENA:
U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka.
Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobradajna nezgoda…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašden da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.