likefacebook
WELLNESS & SPA / SLOVENIJA / TERME TOPOLŠICA

Topolšica sa svojim izuzetnim prirodnim vrednostima poseduje sve ono što je potrebno za telo i dušu savremenog čoveka. Prirodni lekoviti činioci su termalne/banjske vode i blaga srednje-planinska klima. Vodu termalnog/banjskog izvora (32˚C), koja je primenjiva za lečenje bolesti kičme i zglobova, stanja nakon povreda, postoperativnih stanja na rukama i nogama, bolesti disajnih organa, lakših oblika hroničnih oboljenja srca i krvotoka kao i hroničnih neuroloških oboljenja, smo uveli u naš unutrašnjo-spoljašnji bazenski kompleks i vodeni park Zora.

U restoranu uživajte u našoj bogatoj kulinarskoj ponudi, a za krače cavrljanje su kao stvoreni aperitiv bar i kafana sa baštom koja pored asortimana piča ima i obilnu ponudu slatkih užitaka. U obliznjim lokalnim restoranima možete sebi priuštiti jela pripremljena po proverenim tradicionalnim receptima.

CENOVNIK

PROGRAM

Cena za goste hotela uključuje:
- Neograničeno kupanje u termalnim bazenima i korišdenje sauna u hotelu Vesna.
- Nodno kupanje petkom i subotom do 22h.
- Jedan ulaz dnevno u fitnes centar wellness centra Zala.
- Bade-mantil za goste u lux sobama.

Cena za goste apartmana uključuje:
- Konačno čišdenje i svakodnevno menjanje peškira.
- Dva puta dnevno ulaz na termalne bazene i saune u hotelu Vesna.
- Bade-mantil.

Popusti:
- U pratnji dve odrasle osobe deca do 6 god. besplatno, 6-10 god. ima 50% popusta, 10-14 god. ima 30% popusta
- U pratnji jedne odrasle osobe dete do 6 god. plada 10€ dnevno, 6-10 god. ima 40% popusta, 10-14 god. ima 20% popusta.
- Treda odrasla osoba 20% popusta.

Doplate za sve pakete:
- Boravišna taksa nije uključena u cenu i iznosi 1,27€ dnevno po osobi (pladanje se vrši na recepciji hotela).
- Standard soba sa balkonom 2€ dnevno po sobi.
- Krevetac 2€ dnevno.
- Bade-mantil 2€ dnevno po osobi.
- Za goste apartmana polupansion 20€ za odrasle i 11€ za decu 2-14. god, pun pansion 32€ za odrasle i 18€ za decu 2-14 god, dnevno po osobi.
- Za goste hotela ručak 12€ dnevno po osobi za odrasle i 7€ za decu do 12 god.
- Jednokrevetna soba 10€ dnevno.
- Mali kudni ljubimci u apartmanima 15€ dnevno.
- Za ulaz u svet sauna wellness centra Zala vikendom i praznicima 12€, radnim danima 12€, za korišdenje fitnes centra 4€ po osobi.

PREVOZ: Svakodnevni polasci iz Beograda do Termi Topolšica. Vremena polazaka nisu fiksna, već se formiraju na osnovu potreba putnika i njihovih želja. Konkretan dogovor u agenciji.
Cena za jedan pravac 50€, a cena povratne karte 90€ po osobi.

Program putovanja:
Prvi dan: Dolazak u hotel, smeštaj posle 14:00h. Boravak u izabranom hotelu ili apartmanu na bazi izabrane usluge.
Poslednji dan: Napuštanje hotela ili apartmana najkasnije do 10:00h.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene su izražene u Eurima. Pladanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan pladanja. Ukoliko aranžman nije pladen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plada prema kursu na dan uplate. U slučaju poremedaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za nepladeni deo aranžmana.
1. UPLATA DO POLASKA - prilikom rezervacije upladuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
2. PLATNIM KARTICAMA - Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
3. PLAĆANJE NA RATE - bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa i Komercijalne banke (do 6 mesečnih rata).
4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.
5. PREKO RAČUNA - uplata na račun agencije.
6. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM - sa firmama sa kojima agencija ima ugovor.
7. TURISTIČKIM KREDITOM - sa izdatim predračunom od strane agencije, klijent aplicira za kredit u banci.
Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove pladanja za pojedine (promotivne) ponude.

OSIGURANJE:
Prodavac na ovlašdenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Odeon World travel-a mogude je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokride svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajude kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

VIZE I PUTNA DOKUMENTA:
Državljanima Srbije viza za destinacije obuhvadene ovim cenovnikom viza nije potrebna. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
NAPOMENA: Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemogude putniku ulaz na teritoriju EU. Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka).

NAPOMENA:
U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobradajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašden da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.

...

VESNA 3*

TERME TOPOLŠICA

Više...